Stop vodě, zpevnění podkladu, dlouhotrvající účinek, odolnost proti UV záření.  Vhodný na beton, dlažbu, pískovec, přírodní a umělý kámen, cihlové zdivo, vápenné omítkoviny, střešní krytiny, potěry atd…

Prodejní balení:

1 kg 216 Kč (včetně DPH)
5 kg 1.015 Kč (včetně DPH)
10 kg 2.031 Kč (včetně DPH)

 

1. GREEN CLEAN 

Zbaví Váš povrch mechů, plísní, hub. Více o produktu.

Balení:

1 kg na 5 – 10 m2 216 Kč
5 kg na 25 – 50m2 1.015 Kč
10 kg na 50 – 100 m2 2.031 Kč

2. GREEN STOP

Ochrání váš povrch proti budoucímu napadení plísněmi, houbami, mechy. Více o produktu.

Balení:

1 kg na 5 – 10 m2 289 Kč
5 kg na 25 – 50 m2 1.305 Kč
10 kg na 50 – 100 m2 2.612 Kč

3. WATER STOP

Ochrání váš povrch proti nasákání vody.

Balení:

1 kg na 5 – 10 m2 216 Kč
5 kg na 25 – 50 m2 1.015 Kč
10 kg na 50 – 100 m2 2.031 Kč

Srovnání s konkurenčním produktem.

WATER STOP RD

TECHNICKÝ LIST 

Není vhodný pro použití na organické a disperzní systémy (nové silikonové a akrylátové omítky). Je nutné vždy před aplikací provést zkoušku na zkušební ploše 

Použití:

  1. Hydrofobizační primer na polysiloxanové bázi určený pro konsolidaci a vodoodpudivé úpravy stavebních hmot (pohledový beton, pískovce, přírodní a umělý kámen, vápenné omítkoviny, cihlové zdivo, střešní krytiny, potěry atd.).
  2. Produkt nelze použít na disperzní systémy. Použitím přípravku dochází ke zpevnění ošetřeného materiálu spolu se zvýšení odolnosti ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům.
  3. WATER STOP má na rozdíl od běžných produktů na bázi silanolátů excelentní odolnost vůči UV záření.
  4. Takto ošetřený povrch je velice odolný vůči působení vodného prostředí při minimálním poklesu difuzivity.
  5. Použití přípravku dále vede k omezení projevů vodorozpustných solí, k omezení projevu biotického napadení ošetřeného materiálu a výraznému prodloužení životnosti takto ošetřeného povrchu.

 

Složení:

Roztok alkylovaných silanolátů, stabilizátory

Odstín:

Čirá kapalina

Podklad:

  1. Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.).
  2. Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené.
  3. Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny.

Aplikace:

  1. Aplikaci je možno provádět nástřikem, s využitím štětce nebo válečku, máčením, poléváním.
  2. Primer nanášejte až do úplného nasycení podkladu.
  3. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem.
  4. Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod + 10 °C nepoužívat.
  5. Pracovní nářadí a případně vzniklé skvrny v okolí ošetřované plochy omyjte vodou.
  6.  Skleněné, keramické materiály zakryjte vhodným způsobem proti možnému odstřiku (hrozí naleptání skleněných povrchů).

Spotřeba:

Spotřeba primeru je značně závislá na savosti, porozitě a struktuře podkladu.

1 kg / 5 – 10 m2 Doporučujeme provést orientační spotřebu na konkrétním povrchu.

Způsob nanášení:

Nástřikem, válečkem, štětcem, máčením, poléváním. V případě použití štětce nebo válečku je nutno ověřit jeho vhodnost vzhledem k možné koloristické kontaminaci produktu.

Skladování:

Hydrofobizační prostředek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců. Dodatečné přidávání plniva a přísad se nepovoluje. Výrobek nesmí zmrznout!

Upozornění:

  1. Je zakázáno přidávání jakýchkoliv surovin do produktu.
  2. Výrobek nesmí zmrznout.
  3. Mimořádné nebezpečí uklouznutí na vylitém produktu!!!
  4. Použití přípravku může vést ke zvýraznění odstínů podkladního materiálu.
  5. Skleněné, keramické materiály zakryjte vhodným způsobem proti možnému odstřiku (hrozí naleptání skleněných povrchů).

Bezpečnost práce:

  1. Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění.
  2. Může však mít dráždivé účinky, především na oči a pokožku.
  3. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
  4. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.
  5. Uschovávat mimo dosah dětí.
  6. Zamezte styku s očima.
  7. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle.
  8. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
  9. Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
  10. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem.