Penetrační nátěr tvořící spojovací vrstvu mezi hladkým povrchem a omítkou.

Prodejní balení:

1 kg 144 Kč (včetně DPH)
3 kg 432 Kč (včetně DPH)
5 kg 720 Kč (včetně DPH)
50 kg 7200 Kč (včetně DPH)

TECHNICKÝ  LIST

Charakteristika:

Reaktivní penetrační nátěr určený pro tvorbu adhezních můstků pro venkovní i vnitřní použití. Díky obsahu křemičitých plniv zdrsňuje podkladní plochy a usnadňuje následnou aplikaci cementových směsí a disperzních systémů. Odolný proti působení vodného prostředí, alkalické hydrolýze a působení elektrolytů.Vynikající adheze na problematických podkladech (keramické obklady, umakart, dřevotříska, sklo…). Vynikající přídržnost na betonové podkladní plochy. Lze použít i pro aplikace pod vápenocementové omítkové systémy, zabraňuje „shoření“ těchto směsí a zajišťuje jim vynikající adheze k podkladním plochám.

Podklad:

Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.) Cementové podklady musí být dostatečně vyzrálé. Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené. Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny. Adhezní můstek neaplikujte na zmrzlé podklady.

Aplikace:

  1. Neředěný výrobek se nanáší pomocí válečku nebo štětce.
  2. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem.
  3. Nepoužívejte při teplotách vzduchu nebo podkladu pod 5 stupňů C a při očekávaných mrazech.
  4. Před aplikací následných povrchových úprav musí být zaručeno dostatečné vyschnutí penetrované plochy (cca 24 hodin).
  5. Navazující stavební konstrukce je nutné chránit proti možnému postřiku.
  6. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou, případné skvrny způsobené penetračním nátěrem mimo penetrované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.

Výrobek je v aplikační koncentraci. Neředí se!!!

Spotřeba:

1 kg / 2,5 – 4m2 v závislosti na členitosti podkladní plochy.

Skladování:

Výrobek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25 stupňů C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Výrobek nesmí zmrznout. Maximální skladovatelnost 12 měsíců. Dodatečné přidávání plniva a přísad se nepovoluje.

Bezpečnost práce:

  1. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc.
  2. Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc.
  3. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při práci nejezte, nekuřte, nepijte.